Polityka prywatności

Informacje prawne

Treści na stronie

Informacje zamieszczone na stronie www.cp-online.pl mają charakter informacyjny i nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa.

Za treść informacji zamieszczonych na stronie www.cp-online.pl odpowiedzialna jest spółka Centrum Podróży Online sp. z o.o., która zobowiązana jest do starannego kontrolowania wszystkich publikacji na wspomnianych serwerach, zastrzegając sobie przy tym prawo do natychmiastowego usunięcia wątpliwych treści bez uprzedniego ostrzeżenia.

Centrum Podróży Online sp. z o.o. zastrzega się prawo do zmian w informacjach dlatego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednimi instytucjami (np. ambasadami, biurami informacji turystycznej), potwierdzając tym samym osobiście aktualność zamieszczonych informacji. W szczególności w odniesieniu do obowiązujących regulacji dotyczących m.in. paszportów, wiz, a także wymaganych szczepień Centrum Podróży Online sp. z o.o. nie może w 100% zagwarantować aktualności wewnątrzkrajowych wymogów, które zostały zawarte na stronie internetowej. Osobą odpowiedzialną za potwierdzenie tych informacji jest sam użytkownik.

Nie zezwala się na przetwarzanie oraz zapisywanie na elektronicznych nośnikach w celu upowszechnienia: baz danych, interaktywnych treści oraz innych informacji, które są dostępne pod adresem www.cp-online.pl.

W przypadku wspomnianych wykroczeń firma Centrum Podróży Online sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

Na stronie www.cp-online.pl znajdują się odnośniki prowadzące do innych stron internetowych. Centrum Podroży Online dokłada wszelkich starań, aby prowadziły one wyłącznie do bezpiecznych i wartościowych witryn, jednak należy mieć na uwadze, że każdą ze stron może stosować inne zasady prywatności i bezpieczeństwa. Ze względu na fakt, iż spółka Centrum Podróży Online nie ma wpływu na formę oraz treść stron podlinkowych, spółka nie odpowiada stanowczo za wszystkie treści zamieszczone na stronach podlinkowych i jednocześnie zaznacza, że wszystkie treści/ teksty/ grafiki/ nie są jej własnością.

Polityka prywatności Centrum Podróży Online sp. z o.o.

Firma Centrum Podróży Online sp. z o.o. cieszy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz zainteresowania naszą firmą i naszymi produktami. Przywiązujemy ogromną wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Gromadzenie Państwa danych odbywa się w ramach ustawowych przepisów. Poniżej wyjaśniamy, jakie informacje firma Centrum Podróży Online sp. z o.o. gromadzi podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych oraz jak te informacje są wykorzystywane.

I. Przedmiot polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania (zwanego dalej łącznie ,,wykorzystywaniem”) Państwa danych osobowych podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Dane osobowe (zwane dalej ,,dane”) to wszystkie szczegółowe informacje na temat stosunków osobowych i rzeczowych określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, dane konta bankowego.

II. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe są przez nas gromadzone, jeśli zostaną przez Państwa dobrowolnie podane, na przykład podczas kontaktu z nami. Przekazane nam w ten sposób dane osobowe będą przez nas wykorzystywane oczywiście wyłącznie w celu, w którym udostępniają je nam Państwo podczas kontaktu.

Przekazanie tych danych odbywa się wyraźnie na zasadzie dobrowolności i za Państwa zgodą. Jeśli dotyczy to przy tym danych o kanałach komunikacji (na przykład adres e-mail, numer telefonu), wyrażają Państwo ponadto zgodę na to, abyśmy ewentualnie również skontaktowali się z Państwem za pośrednictwem tego kanału komunikacji w celu odpowiedzi na Państwa zapytania.

Wszystkie dane osobowe są wykorzystywane bez osobnej zgody wyłącznie w celu ewentualnej realizacji usługi zgodnie z życzeniami. Ponadto gromadzimy dane osobowe maszynowo w ramach określenia celu odnośnie ewentualnie udzielonych zleceń i przetwarzamy je w zautomatyzowanym pliku.

Bez osobnej zgody zgromadzone dane nie będą wykorzystywane w celach reklamy, badania rynku czy opinii publicznej. Jeśli będzie to wymagane do celów spełnienia ustawowych uprawnień (np. w celu egzekwowania prawa), w indywidualnym przypadku będziemy na żądanie udzielali właściwym organom informacji na temat Państwa danych.

Poprzez szyfrowanie ,,czysty tekst“, czyli wyraźnie czytelny tekst, zostaje przekształcony w ,,szyfrogram”, czyli niezrozumiały ciąg znaków. W celu uniknięcia udostępnienia danych nieupoważnionym osobom trzecim, dane osobowe podawane przez Państwa podczas kontaktu są szyfrowane (SSL - Secure Socket Layer-) w celu ich bezpiecznego przekazywania ze strony internetowej do naszej firmy.

Państwa oświadczenia o wyrażeniu zgody mogą oczywiście w każdej chwili w przyszłości zostać przez Państwa odwołane. W tym celu prosimy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe znajdą Państwo poniżej.

III. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych użytkowników zasadniczo przetwarzamy tylko, jeśli jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej oraz udostępnienia treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko po wyrażeniu zgody przez użytkownika. Wyjątek dotyczy takich przypadków, gdy uprzednie uzyskanie zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych i przetwarzanie danych dozwolone jest na podstawie przepisów ustawowych.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeżeli do operacji przetwarzania danych osobowych uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 litera a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o Ochronie Danych, w skrócie RODO (niem. DSGVO).

Podczas przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 litera b RODO. To samo obowiązuje także dla operacji przetwarzania danych, które są niezbędne dla realizacji działań przed zawarciem umowy.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 litera c RODO.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 litera d RODO.

Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wówczas za podstawę prawną dla przetwarzania służy art. 6 ust. 1 litera f RODO.

3. Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą będą usuwane lub blokowane po ustaniu celu ich przechowywania. Przechowywanie może ponadto mieć miejsce, jeśli zostało to przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę w rozporządzeniach Unii Europejskiej, ustawach lub pozostałych przepisach, którym podlega administrator. Blokada lub usunięcie danych następuje również po upływie okresu przechowywania określonego przez wyżej wymienione normy, chyba że zachodzi konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy. 

IV. Oznaczenie dostawcy usług

Dostawcą usług jest Centrum Podróży Online sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław, kapitał zakładowy 5.000 zł.  Dla wyszukiwarek internetowych dostawcą usług w rozumieniu § 13 niem. Ustawy o mediach elektronicznych i podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych jest Ypsilon.Net AG, Vilbeler Landstr. 203, 60388 Frankfurt nad Menem, Niemcy. 

W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności mogą się Państwo z nami skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail rodo@cp-online.pl 

V. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Podczas każdego wyświetlenia naszej strony internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje o systemie komputerowym urządzenia, z którego wyświetlono stronę. Przetwarzanie danych odbywa się w celu umożliwienia technicznego korzystania z wyświetlanych przez Państwa stron internetowych, w celu dalszego ulepszenia naszej oferty i naszej witryny internetowej oraz do zbierania danych statystycznych. W związku z tym zbierane są następujące dane:

 • Data i godzina korzystania z naszej strony internetowej
 •  Różnica strefy czasowej od czasu Greenwich (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Stan dostępu/ kod stanu HTTP
 • Każdorazowo przesyłana ilość danych
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • Ostatnio odwiedzana strona internetowa
 • System operacyjny użytkownika
 • Typ przeglądarki
 • Ustawienia przeglądarki
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki
 • Adres IP użytkownika

Pliki dziennika nie zawierają adresów IP lub innych danych, które umożliwiają przyporządkowanie ich do danego użytkownika.

Dane są także przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Nie dotyczy to adresów IP użytkownika oraz innych danych, które umożliwiają przypisanie tych danych do danego użytkownika. Przechowywanie tych danych razem z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego zapisywania danych jest art. 6 ust. 1 litera f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego wyświetlenia strony internetowej na urządzeniu użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi zostać zapisany na czas trwania sesji.

Proces zapisywania danych w plikach dziennika ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane te służą nam do optymalizacji strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów techniczno-informatycznych. W tym kontekście nie ma miejsca analiza danych w celach marketingowych. 

Cele te obejmują również nasz uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Okres przechowywania

Dane są usuwane, jak tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Jeżeli dane gromadzone są w celu udostępnienia strony internetowej, wówczas są one usuwane po zakończeniu danej sesji.

W przypadku zapisywania danych w plikach dziennika usunięcie następuje najpóźniej po siedmiu dniach. Istnieje możliwość zapisu danych na okres wykraczający ponad rzeczony. W tym wypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub szyfrowane, aby uniemożliwić identyfikację klienta wyświetlającego stronę.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Zbieranie danych w celu udostępnienia strony internetowej i zapisywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do zapewnienia działania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

VI. Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do nawiązania z nami kontaktu drogą elektroniczną. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone w polach formularza są do nas przekazywane i przez nas przechowywane. 

Te dane to:

    (1) nazwisko

    (2) adres e-mail

    (3) państwa wiadomość

W momencie przesłania wiadomości zapisywane są poza tym następujące dane:

    (1) adres IP użytkownika

    (2) data i godzina rejestracji

W ramach procesu wysyłania wiadomości uzyskujemy Państwa zgodę na przetwarzanie danych i odsyłamy Państwa do niniejszej polityki prywatności. 

Alternatywnie możliwy jest także kontakt za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku zapisane zostają dane osobowe użytkownika przekazane wraz z wiadomością e-mail.

Dane te nie są w związku z tym przekazywane podmiotom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu przetwarzania korespondencji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku udzielonej przez użytkownika zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawę prawną przetwarzania danych przekazywanych w związku z przesłaniem wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli celem kontaktu mailowego jest zawarcie umowy, dodatkowo podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z formularza kontaktowego służy nam wyłącznie do opracowania nawiązanego kontaktu. Nawiązanie kontaktu przez e-mail również obejmuje nasz uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych osobowych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania wiadomości mają na celu zapobieżenie niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Okres przechowywania

Dane są usuwane, jak tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych z pól formularza kontaktowego oraz danych przesłanych e-mailem, usunięcie danych następuje po zakończeniu danej korespondencji z użytkownikiem. Korespondencję uznaje się za zakończoną, jeśli z okoliczności wynika, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

Dane osobowe zgromadzone dodatkowo podczas procesu wysyłania wiadomości usuwane są najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktował się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, może w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec przechowywania swoich danych. W takim przypadku kontynuowanie korespondencji nie jest możliwe. Wszelkie dane osobowe, które zostały zapisane w związku z nawiązaniem kontaktu przez użytkownika, zostaną wówczas usunięte.

VII. Zabezpieczenie poczty elektronicznej

Użytkownik zgadza się na komunikację elektroniczną w chwili, gdy sam nawiązuje kontakt drogą elektroniczną z Centrum Podróży Online sp. z o.o.. Użytkownik jest informowany, że wiadomości e-mail w trakcie procesu przekazywania mogą zostać niepostrzeżenie przeczytane lub też zmienione przez osoby nieupoważnione. Centrum Podróży Online sp. z o.o. stosuje oprogramowanie do filtrowania niepożądanych wiadomości elektronicznych (filtr spamu). Przez filtr spamu mogą błędnie zostać odrzucone wiadomości e-mail, jeśli przez określone cechy zostaną zidentyfikowane jako spam. 

Treść wiadomości elektronicznych nie jest chroniona automatycznie, chyba że podjęli Państwo własne środki w celu jej zaszyfrowania. W wiadomościach elektronicznych bez dodatkowego szyfrowania Państwa dane osobowe nie są chronione. Jeśli mają Państwo wątpliwości podczas przekazywania danych osobowych lub innych danych wrażliwych, przed przekazaniem prosimy uzgodnić z odbiorcą (naszym pracownikiem) odpowiednie szyfrowanie tych danych.

VIII. Pliki cookie (ciasteczka)

O co chodzi z plikami cookie?

Pliki cookie to pliki tekstowe (ASCII- Text), które są zapisywane przez Państwa przeglądarkę (np. Microsoft Explorer lub Mozilla Firefox) i przechowywane na dysku twardym. Podczas gdy ponownie odwiedzają Państwo stronę internetową, którą plik cookie przekazał Państwa przeglądarce, zostają Państwo rozpoznani a treść strony dopasowywana jest do Państwa indywidualnych preferencji.

Umożliwiają Państwo naszym systemom rozpoznanie Państwa przeglądarki oraz zaoferowanie naszych usług przez pliki cookie zwiększające komfort użytkowania.

Funkcja pomocy w pasku menu większości przeglądarek internetowych objaśnia Państwu, jak mogą Państwo uniemożliwić swojej przeglądarce akceptowanie nowych plików cookie, jak wskazać swojej przeglądarce, jeśli otrzymali Państwo nowe cookie a także jak wyłączyć wszystkie otrzymane pliki cookie. Jednak tylko z zaakceptowanymi plikami cookie mogą Państwo w pełni korzystać z kilku najciekawszych cfmmedia-Features oraz ich doświadczać, dlatego też zalecamy Państwu pozostawienie funkcji cookie włączonej.

Ponadto zalecamy Państwu całkowite wylogowanie się zawsze po zakończeniu używania komputera, z którego korzystają Państwo wspólnie z inną osobą i którego przeglądarka ustawiona jest w ten sposób, że komputer akceptuje pliki cookie.

Prosimy mieć na uwadze: pliki cookie działają tylko na komputerze, na którym są zapisywane. Jeśli używają Państwo plików cookie, ułatwiają one Państwu zalogowanie wyłącznie na komputerze, na którym je Państwo zaakceptowali.

Wielu użytkowników internetu ma zastrzeżenia do plików cookie. Z tego powodu Centrum Podróży Online pozostawia Państwu wybór, czy zaakceptują Państwo pliki cookie, czy nie.

W celu uniknięcia wątpliwości:

    • pliki cookie nie przenoszą żadnych wirusów

    • pliki cookie nie odczytują adresów e-mail

    • pliki cookie nie odczytują żadnych zawartości dysku

    • pliki cookie nie przenoszą historii plików

    • pliki cookie nie mogą wysyłać wiadomości e-mail bez naszej wiedzy

    • pliki cookie nie mogą zapisać Państwu całego dysku twardego lub zupełnie go usunąć

Ograniczenia

Pliki cookie są przeznaczone dla prywatnych komputerów. Jeśli Państwa komputer jest dostępny dla innych osób, powinni Państwo zrezygnować ze stosowania plików cookie zwiększających komfort przeglądania, ponieważ w takim przypadku podczas wyświetlania naszych stron internetowych, wprowadzony jest login bez zapytania o Państwa hasło. Zasadniczo przeglądarki są domyślnie ustawione w taki sposób, że pliki cookie są akceptowane. Jeśli tak nie jest to muszą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, żeby pliki cookie były akceptowane, zanim będą Państwo mogli wykorzystać zalety zwiększających komfort przeglądania lub standardowych plików cookie stosowanych przez ypsilon.net.

Podczas korzystania z naszych stron internetowych – korzystania z naszych stron w celach czysto informacyjnych – pliki cookie zapisywane są na Państwa komputerze. W przypadku plików cookie chodzi o małe pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku twardym Państwa komputera przez używaną przez Państwa przeglądarkę i przez które do miejsca ustawiającego pliki cookie (czyli albo do nas albo ewentualnie do innych podmiotów trzecich) dostarczane są określone informacje.

Pliki cookie stosujemy między innymi w celu ogólnego uczynienia naszej oferty internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika i zwiększenia jej skuteczności, a także w celu umożliwienia Państwa identyfikacji podczas kolejnych wizyt na stronie. Poza tym szereg niżej opisanych Analysis Tools (narzędzi analizy danych) i internetowych usług reklamowych również wykorzystuje pliki cookie.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w następującym zakresie:

    • sesyjne pliki cookie

    • tymczasowe pliki cookie (użycie tymczasowe)

    • trwałe pliki cookie (użycie ograniczone czasowo)

Sesyjne pliki cookie są używane w celu potwierdzenia nowej sesji/wizyty na stronie. Plik cookie jest tworzony gdy uruchomiona jest biblioteka JavaScript i gdy nie istnieją żadne pliki cookie __utmb. Za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics, plik cookie jest aktualizowany.

Po zakończeniu sesji przeglądarki plik cookie pracuje w celu ustalenia, czy była to nowa sesja/wizyta użytkownika.

Tymczasowe pliki cookie są usuwane automatycznie, gdy zamkną Państwo przeglądarkę. Należą do nich w szczególności sesyjne pliki cookie. Zapisują one tak zwany identyfikator sesji, dzięki któremu możliwe jest przypisanie różnych żądań Państwa przeglądarki do wspólnej sesji. Przez to Państwa komputer może zostać rozpoznany, gdy wrócą Państwo na tę stronę. Wykorzystujemy ten rodzaj plików cookie, aby zapewnić właściwe działanie i funkcjonalność naszej strony internetowej. Sesyjne pliki cookie są usuwane, gdy się Państwo wylogują lub zamkną przeglądarkę.

Trwałe pliki cookie są usuwane automatycznie po określonym czasie, który może się różnić w zależności od rodzaju cookie. Ten rodzaj plików cookie wykorzystujemy w celu zwiększenia przystępności dla użytkownika podczas korzystania z naszej strony poprzez zapisywanie ustawień charakterystycznych dla użytkownika.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na stosowanie plików cookie, mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć ich przesyłanie w ustawieniach bezpieczeństwa Państwa przeglądarki internetowej lub też skonfigurować swoją przeglądarkę w ten sposób, aby już nie akceptowała plików cookie. Poza tym mogą tam Państwo zablokować pliki cookie osób trzecich (Third-Party-Cookies). Jednak przezornie informujemy, że w przypadku ewentualnego wyłączenia plików cookie, korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony w pełnym zakresie może nie być później możliwe.

IX. Analyse-Tools (narzędzia analizy danych)

Ważne jest dla nas możliwie optymalne skonfigurowanie naszej strony internetowej i przez to zwiększenie jej atrakcyjności dla odwiedzających użytkowników. Do tego konieczna jest wiedza, jakie jej części odwiedzają użytkownicy podczas wizyt. W tym celu wykorzystujemy następujące narzędzia analizy:

Google Analytics

Centrum Podróży Online sp. z o.o. korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, adres IP użytkownika jest jednak wcześniej skracany przez Google.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie administratora tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz administratora strony internetowej. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Centrum Podróży Online sp. z o.o. zwraca jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie w pełni ze wszystkich funkcji tej strony internetowej nie będzie ewentualnie możliwe.

Użytkownik może ponadto zapobiec pobieraniu danych wygenerowanych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:

link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatywnie dla wtyczki do przeglądarki lub w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych zastosowanie do skorzystania z usługi ,,opt-out cookie” (rezygnacja z plików cookie) ma poniższy link, który w przyszłości uniemożliwy pobieranie przez Google Analytics danych z tej strony (usługa Opt-Out-Cookie działa tylko na tej przeglądarce i tylko dla tej domeny, usunięcie pilków cookie na tej przeglądarce – należy ponownie kliknąć w link): <a href="javascript:gaOptout()">Google Analytics deaktivieren</a> (dezaktywacja Google Analytics).

Instrukcje dotyczące włączenia usługi Opt-Out-Cookies można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable

Centrum Podróży Online sp. z o.o. zwraca uwagę, że ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()” i dlatego adresy IP są przetwarzane tylko po skróceniu, aby wykluczyć możliwość bezpośredniego odniesienia ich do konkretnych osób.

Google Analytics -umowa dotycząca przetwarzania zleceń-

Ponieważ w opinii organów nadzorczych w przypadku stosowania Google Analytics administrator strony funkcjonuje jako zleceniodawca a firma Google jako zleceniobiorca, zawarliśmy z firmą Google pisemną umowę dotyczącą przetwarzania zleceń.

Google Adsense

Niniejsza strona internetowa stosuje usługę reklamy internetowej Google AdSense, dzięki której możliwa jest prezentacja reklamy odpowiadającej Państwa zainteresowaniom. Dzięki temu dążymy do wyświetlania reklamy, która może Państwa zainteresować w celu takiego zaprojektowania naszej strony internetowej, aby była dla Państwa bardziej interesująca. W tym celu zbierane są informacje statystyczne na Państwa temat, które są przetwarzane przez naszych partnerów reklamowych. Reklamy te można rozpoznać po informacji ,,reklamy Google” na danym ogłoszeniu. 

Odwiedzając naszą stronę internetową Google otrzymuje informację, że wyświetlili Państwo naszą stronę. W tym celu Google wykorzystuje Web Beacon, aby ustawić plik cookie na Państwa komputerze. Przesyłane są dane wymienione w § 3 niniejszego oświadczenia. Nie mamy wpływu ani na gromadzone dane, ani nie jest nam znany pełny zakres gromadzenia danych i czas ich przechowywania. Państwa dane są przesyłane do USA i tam analizowane. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie Google, Państwa dane mogą być do niego bezpośrednio przypisane. Jeśli nie życzą sobie Państwo przypisania danych do swojego profilu Google, muszą się Państwo wylogować. Możliwe jest, że dane te są przekazywane dalej do kontrahentów Google, osób trzecich i urzędów. Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 str. 1 litera f RODO. [ALBO: Niniejsza strona internetowa nie wyświetla przez Google AdSense żadnych reklam usługodawców zewnętrznych.] [ALBO: Niniejsza strona internetowa aktywowała także reklamy Google AdSense usługodawców zewnętrznych. Wyżej wymienione dane mogą być przekazywane do tych usługodawców zewnętrznych (podanych na stronie: https://support.google.com/dfp_sb/answer/94149 ).]

Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie przez Google AdSense na różne sposoby:

a) poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki, w szczególności wstrzymanie plików cookie stron trzecich prowadzi do tego, że nie otrzymują Państwo żadnych reklam od usługodawców zewnętrznych;

b) poprzez dezaktywację w Google reklam odpowiadających Państwa zainteresowaniom pod linkiem http://www.google.de/ads/preferences, przy czym to ustawienie jest usuwane, gdy usuną Państwo swoje pliki cookie;

c) poprzez dezaktywację reklam usługodawcy odpowiadających Państwa zainteresowaniom, które są częścią kampanii samoregulacyjnej ,,About Ads”, pod linkiem http://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie jest usuwane, gdy usuną Państwo swoje pliki cookie;

d) poprzez stałą dezaktywację w Państwa przeglądarkach Firefox, Internetexplorer lub Google Chrome pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin

Zwracamy uwagę, że w takim przypadku korzystanie w pełni ze wszystkich funkcji tej oferty nie będzie ewentualnie dla Państwa możliwe.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania a także dodatkowe informacje dotyczące Państwa praw w tym względzie oraz opcji konfiguracyjnych w celu ochrony Państwa prywatności można uzyskać w: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; Warunki ochrony danych dla reklam: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads. Firma Google podporządkowała się Tarczy Prywatności UE-US, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google+

Nasza strona internetowa może wykorzystywać wtyczki społecznościowe ("Plugins") serwisu społecznościowego "Google+", którego operatorem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Wtyczki oznaczone są logo Google+ lub dodatkiem "Google+ wtyczka społecznościowa". Jeśli wyświetlają Państwo stronę internetową Centrum Podróży Online sp. z o.o., która zawiera taką wtyczkę, poprzez kliknięcie ikonki nawiązują Państwo bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Treść wtyczki jest przesyłana przez Google bezpośrednio do Państwa przeglądarki oraz łączona z odwiedzaną stroną. Dzięki takiemu powiązaniu wtyczek serwis Google uzyskuje informację, że Państwa przeglądarka wywołała daną stronę naszego serwisu internetowego. Jeśli są Państwo zalogowani na Google+, wówczas Google może powiązać odwiedziny naszej witryny bezpośrednio z Państwa profilem na Google+. W przypadku Państwa interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez dodanie komentarza, odpowiednia informacja przesyłana jest przez Państwa przeglądarkę bezpośrednio na serwer Google i tam zapisywana. Cel i zakres zapisywania danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez Google, jak również wynikające dla Państwa z tego faktu prawa oraz możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności zostały określone w polityce prywatności Google, która jest dostępna pod: polityka prywatności Google (informacje na temat ochrony danych przez Google). Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Google przez naszą stronę internetową podczas używania wtyczki zbierał Państwa dane, należy przed odwiedzeniem naszej witryny wylogować się z serwisu Google.

X. Facebook Social Plugins (wtyczki społecznościowe Facebook’a)

Nasza witryna internetowa wykorzystuje wtyczki społecznościowe (,,wtyczki”) serwisu społecznościowego facebook.com, którego operatorem jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Wtyczki oznaczone są jedym z rozpoznawalnych logo Facebook‘a (biała litera ,,f” na niebieskim tle lub znakiem ,,Lubię to” – kciuk do góry) lub dodatkiem „Facebook Social Plugin“. Lista i wygląd wtyczek społecznościowych Facebook są do wglądu tutaj: http://developers.facebook.com/plugins.

Jeśli wyświetlają Państwo jedną ze stron naszego serwisu, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook’a. Treść wtyczki przesyłana jest przez Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki oraz łączona z odwiedzaną stroną. W związku z tym nie mamy żadnego wpływu na zakres danych, które Facebook gromadzi za pomocą tej wtyczki i dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszym stanem wiedzy:

Poprzez powiązanie wtyczek Facebook otrzymuje informację, że wyświetlili Państwo daną stronę naszego serwisu. Jeśli jesteście Państwo zalogowani na Facebooku, wówczas serwis Facebook może powiązać odwiedziny naszej witryny bezpośrednio z Państwa profilem na Facebooku. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to!“ lub dodanie komentarza, odpowiednia informacja przesyłana jest bezpośrednio z Państwa przeglądarki na serwer Facebook’a i tam zapisywana. Nawet wtedy, gdy nie posiadacie Państwo profilu na Facebooku, mimo to istnieje możliwość, że Facebook uzyska informację na temat Państwa adresu IP i ją zapisze.

Cel i zakres rejestrowania danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez serwis Facebook, jak również wynikające dla Państwa z tego faktu prawa oraz możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności zostały określone w zasadach dotyczących ochrony danych serwisu Facebook, które są dostępne pod: http://www.facebook.com/policy.php.

Jeśli posiadają Państwo profil na Facebooku i nie chcą Państwo, żeby Facebook przez naszą witrynę internetową gromadził dane na Państwa temat i łączył je z Państwa danymi profilowymi zapisanymi w serwisie Facebook, muszą Państwo przed odwiedzeniem naszej witryny wylogować się z portalu Facebook.

Istnieje również możliwość zablokowania dla Państwa przeglądarki wtyczki społecznościowej Facebook przy pomocy dodatków do przeglądarki internetowej, na przykład „Facebook Blocker“.

XI. Używanie Google Maps

Na stronie internetowej Centrum Podróży Online sp. z o.o. używane są Google Maps (API) firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Maps to usługa internetowa do prezentacji interaktywnych map w celu wizualnego przedstawienia informacji geograficznych. Już podczas wyświetlania tych podstron, do których włączona jest mapa Google Maps, na serwer Google w USA przesyłane są informacje o korzystaniu ze strony Centrum Podróży Online sp. z o.o. (jak np. adres IP użytkownika) i tam zapisywane.

Google przekazuje ewentualnie te informacje dalej osobom trzecim, o ile jest to przewidziane prawnie lub jeśli podmiot trzeci przetwarza te dane na zlecenie Google. Google nie łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Niemniej jednak wykorzystywanie przez Google, uzyskanych przez korzystanie z Google Maps, danych użytkownika do jego identyfikacji, w tym tworzenie profili osobowych użytkowników lub też przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych do innych celów byłoby technicznie możliwe, na co Centrum Podróży Online sp. z o.o. każdorazowo nie ma i nie może mieć żadnego wpływu.

Warunki korzystania z Google są do wglądu na stronie http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

Z dodatkowymi warunkami korzystania z Google Maps można zapoznać się na stronie https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.

Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych w związku z korzystaniem z Google Maps można znaleźć na stronie internetowej Google („Google Privacy Policy“): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przekazywanie w przyszłości swoich danych do Google w ramach korzystania z Google Maps, istnieje możliwość całkowitej dezaktywacji usługi internetowej Google Maps, jeśli użytkownik wyłączy w swojej przeglądarcę obsługę JavaScript. Wówczas korzystanie z Google Maps a także z wyświetlania map na stronie internetowej Centrum Podróży Online sp. z o.o. może nie być możliwe.

XII. Ochrona małoletnich

Osoby, które nie ukończyły jeszcze 16 roku życia, nie mogą bez zgody opiekunów prawnych przekazywać żadnych danych osobowych Centrum Podróży Online sp. z o.o.. Dane osobowe mogą być udostępniane Centrum Podróży Online sp. z o.o. przez osoby, które nie ukończyły jeszcze 16 roku życia tylko wtedy, gdy istnieje wyraźna zgoda ich opiekunów prawnych lub przez osoby, które ukończyły 16 lat lub są starsze. Dane te są przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

XIII. Prawa osoby, której dotyczą dane

Jeśli Państwa dane są przetwarzane, to są Państwo „osobą, której dane dotyczą” w rozumieniu RODO i przysługują Państwu następujące prawa względem administratora danych: 

1. Prawo do uzyskania informacji

Mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przez nas przetwarzane.

Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, są Państwo uprawnieni do uzyskania od administratora następujących informacji:

    (1) cele, w jakich dane osobowe są przetwarzane;

    (2) kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;

    (3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące Państwa zostały lub zostaną ujawnione;

    (4) planowany okres przechowywania danych osobowych dotyczących Państwa lub, jeśli podanie konkretnych informacji w tym zakresie jest niemożliwe, kryteria określania okresu przechowywania;

    (5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania;

    (6) istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

    (7) wszystkie dostępne informacje dotyczące pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dotyczą dane;

    (8) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Mają Państwo prawo do zażądania informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W związku z tym mogą Państwo zażądać poinformowania o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazywaniem danych.

2. Prawo do sprostowania danych

Maja Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych wobec administratora, o ile przetwarzane dane osobowe, które Państwa dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania sprostowania. 

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

    (1) W razie zaistnienia któregoś z poniższych warunków mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą:

    (2) jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość dotyczących Państwa danych osobowych przez okres, który umożliwia administratorowi weryfikację prawidłowości danych osobowych;

    (3) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

    (4) jeżeli administrator nie potrzebuje już danych osobowych w celu ich przetwarzania, jednak są one Państwu potrzebne w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub

    (5) jeżeli złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy uzasadnione powody administratora przeważają wobec Państwa powodów.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostanie ograniczone, wówczas dane te – z pominięciem ich zapisu – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej bądź prawnej lub z powodów związanych z ważnym interesem publicznym Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli nastąpiło ograniczenie przetwarzania danych zgodnie z wymienionymi powyżej warunkami, zostaną Państwo poinformowani przez administratora o tym fakcie przed zniesieniem ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia danych

Obowiązek usunięcia danych

Mogą Państwo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, o ile występuje jeden z poniższych powodów: 

    (1) Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zapisane lub dla których były przetwarzane w inny sposób.

    (2) Odwołują Państwo swoją zgodę, na podstawie której następowało przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i nie istnieje także inna podstawa prawna dla przetwarzania danych.

    (3) Składają Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją żadne nadrzędne uzasadnione powody przetwarzania, lub składają Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

    (4) Dane osobowe dotyczące Państwa były przetwarzane niezgodnie z prawem.

    (5) Usunięcie danych osobowych dotyczących Państwa jest niezbędne w celu spełnienia zobowiązania prawnego zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich, któremu podlega administrator.

    (6) Dane osobowe dotyczące Państwa zostały zapisane w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Informacja dla osób trzecich

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące Państwa i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, wówczas podejmuje on odpowiednie działania, także natury technicznej, przy uwzględnieniu dostępnej technologii i kosztów implementacji, aby poinformować administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe, iż Państwo, jako osoba, której dotyczą dane, zażądali od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii czy replikacji tych danych osobowych.

Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie przysługuje, jeśli przetwarzanie jest niezbędne: 

    (1) w celu wykonania prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji;

    (2) w celu spełnienia zobowiązania prawego wymagającego przetwarzania zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich, któremu podlega administrator, lub w celu realizacji zadania leżącego w interesie publicznym lub następującego w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

    (3) z powodu interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i a także art. 9 ust. 3 RODO;

    (4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile wymienione w podpunkcie a) prawo przypuszczalnie uniemożliwia realizację celów tego przetwarzania lub poważnie ją utrudnia, lub

    (5) w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do informacji

Jeżeli skorzystali Państwo z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych wobec administratora, wówczas administrator jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym zostały ujawnione dane osobowe dotyczące Państwa, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych czy o ograniczeniu przetwarzania danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub jest związane z niewspółmiernie dużym wysiłkiem.

Przysługuje Państwu prawo wobec administratora do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

6. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które udostępnili Państwo administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto mają Państwo także prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, o ile

    (1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz

    (2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

W ramach wykonywania tego prawa mają Państwo ponadto prawo do zażądania, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie dotyczy przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; dotyczy to także profilowania wynikającego z niniejszych przepisów.

Administrator nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych dotyczących Państwa, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane w celu realizacji reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to także profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią.

Jeżeli złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach reklamy bezpośredniej, wówczas dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

Mają Państwo możliwość, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE – do wykonania swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do wycofania zgody dotyczącej przetwarzania danych

Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach łącznie z profilowaniem

Mają Państwo prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – łącznie z profilowaniem – i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja

    (1) jest niezbędna w celu zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem,

    (2) jest dozwolona na podstawie przepisów prawnych Unii lub państw członkowskich, którym podlega administrator i które przewidują odpowiednie środki w celu ochrony Państwa praw i wolności oraz uzasadnionych interesów lub

    (3) opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.

Decyzje te nie mogą jednakże opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, o ile nie ma zastosowania art. 9 ust. 2 lit. a lub g i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony Państwa praw i wolności oraz uzasadnionych interesów.

W przypadkach, o których mowa w pkt. (1) i (3), administrator podejmuje odpowiednie działania mające na celu ochronę Państwa praw i wolności oraz uprawnionych interesów, do których należy co najmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska oraz do zakwestionowania decyzji.

10. Prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym

Z zastrzeżeniem innych środków administracyjnych lub środków prawnych przed sądem mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia prawa, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

XIV. Prawo do wniesienia sprzeciwu:

Mogą Państwo wstrzymać analizę zachowania użytkownika, jeśli w swojej przeglądarce zablokują Państwo zapisywanie plików cookie przez domenę „cfmmedia.de“, przez to że np. ustawią Państwo wyjątek w przeglądarce. Ewentualnie prosimy o sprawdzenie w funkcji pomocy programu, jak można to ustawić w Państwa przeglądarce.

Oczywiście mogą Państwo również doraźnie w pojedynczym przypadku lub okresowo wstrzymać wyżej wymienione pliki cookie w swojej przeglądarce w celu usunięcia informacji odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej.

Jeśli w swojej przeglądarce włączyli Państwo tak zwaną funkcję Do Not Track (,,DNT”) – funkcja zapobiegająca śledzeniu, wówczas Państwa wizyta na stronach internetowych nie jest automatycznie rejestrowana przez narzędzie do analizy stron internetowych. Jeśli nie wiedzą Państwo, jak należy aktywować funkcję DNT w Państwa przeglądarce, prosimy sprawdzić w funkcji pomocy Państwa przeglądarki, jak należy ją aktywować. Uwaga: jeśli korzystają Państwo z przeglądarki Internet Explorer 10 lub 11, to mimo aktywowania funkcji „Do Not Track“ Państwa wizyta jest śledzona. W takim przypadku prosimy Państwa o ręczne zablokowanie śledzenia.

Poza tym mają Państwo możliwość wstrzymania na tej stronie w przyszłości każdej formy analizy korzystania ze strony, jeśli ustawią Państwo tak zwany blokujący plik cookie lub plik Opt-Out-Cookie. Może to się odbyć poprzez kliknięcie pola wyboru. Dopóki nie usuną Państwo tego pliku cookie w przeglądarce, analiza Państwa korzystania ze strony będzie wstrzymana. Następnie, jeśli będą Państwo chcieli, to w każdej chwili mogą Państwo ponownie aktywować analizę internetową dla tej strony.

XV. Uwaga do oświadczenia o ochronie danych

O ile nie zostało to inaczej uregulowane, wykorzystywanie wszystkich informacji, które posiadamy na Państwa temat, podlega niniejszemu oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Firma Centrum Podróży Online sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do stałego dostosowywania niniejszego oświadczenia o ochronie danych do niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z rozwojem technologicznym, a o ewentualnych zmianach w tym zakresie będzie na bieżąco informowała.

Stan: marzec 2018 

XVI. Dodatkowe informacje

Firma Centrum Podróży Online sp. z o.o. podjęła techniczne i organizacyjne środki w celu ochrony Państwa danych przed utratą, zniszczeniem lub dostępem do nich osób nieuprawnionych.

Ponadto zarówno pracownicy firmy Centrum Podróży Online sp. z o.o., jak również ewentualne przedsiębiorstwa świadczące dla niej usługi zostali zobowiązani do zachowania poufności oraz przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

XVII. Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych

Centrum Podróży Online sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 49-57 
50-032 Wrocław
Polska

tel. +48 71 7924047
faks: +48 717924046
e-mail: info@cp-online.pl

Inspektor Ochrony Danych w firmie:
Konrad Cioczek
e-mail: rodo@cp-online.pl

 

Vilbeler Landstr. 203
60388 Germany
Tel.: +49 (0)6109 5050
Fax: +49 (0)6109 50525
e-mail: info@ypsilon.net

Inspektor Ochrony Danych w firmie:
Günther Rams
e-mail: datenschutz@ypsilon.net