Regulamin serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU CENTRUM PODRÓŻY ONLINE
WWW.CP-ONLINE.PL


Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://www.cp-online.pl zwanego w dalszej części regulaminu „Serwisem”. Postanowienia Regulaminu, wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.


§1 Informacje podstawowe

 1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Centrum Podróży Online sp. z o. o. (zwana dalej Spółką) z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-032, ul. Piłsudskiego 49-57, KRS 0000331429, NIP 897-17-53-143.
 2. Serwis umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie, prezentowanie, porównywanie oraz dokonywanie rezerwacji i zakupu biletów lotniczych regularnych i tanich linii lotniczych w rejsach krajowych i międzynarodowych jak również usług hotelowych oraz wynajmu samochodów i ubezpieczeń turystycznych.
 3. W trakcie użytkowania Serwisu może nastąpić przekierowanie bezpośrednio na strony internetowe linii lotniczych lub innych partnerów. W takim przypadku Spółka nie bierze odpowiedzialności za zamieszczone na nich informacje, materiały, produkty oraz usługi. 

§2 Zasady ogólne korzystania z Serwisu

 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie, ponosząc pełną odpowiedzialność za własne czynności wynikające
  z korzystania z Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko we własnym imieniu. Jeżeli Użytkownik dokonuje czynności w imieniu osoby trzeciej domniema się, iż posiada ważne
  w świetle obowiązujących przepisów prawnych pełnomocnictwo i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jego braku lub przekroczenia jego granic.
 3. Niedozwolone jest zakładanie fałszywych rezerwacji. Takie postępowanie doprowadzić może doprowadzić do zablokowania użytkownikowi dostępu do strony i obciążenia go kosztami dokonanej rezerwacji.
 4. Dokonywanie i potwierdzenie przez Użytkownika wiążącej rezerwacji biletu lotniczego, usługi hotelowej, wynajmu samochodu lub ubezpieczenia turystycznego z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska jak również dokonywanie płatności przy użyciu fałszywej lub cudzej karty kredytowej bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Spółka nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw (w tym także przerw w połączeniach z systemami rezerwacyjnymi poszczególnych linii lotniczych, sieci hotelowych, partnerów samochodowych oraz towarzystw ubezpieczeniowych) oraz co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta w każdym przypadku oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 6. Dokonanie rezerwacji i jej potwierdzenie za pośrednictwem Serwisu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją ogólnych warunków przewozu pasażerów i bagażu poszczególnych linii lotniczych, ogólnych warunków dokonywania rezerwacji i anulacji usług hotelowych, wynajmu samochodów oraz zakupu ubezpieczeń turystycznych poszczególnych dostawców dostępnych w trakcie dokonywania rezerwacji.
 7. Dane pasażera/gościa hotelowego/ kierowcy/turysty, dla którego założona jest rezerwacja, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie, dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej lub w prawie jazdy pod rygorem nie wpuszczenia na pokład samolotu/ odmowy wynajmu samochodu. W przypadku odmowy przyjęcia na pokład samolotu zapłata dokonana za bilet lotniczy nie podlega zwrotowi.
 8. Odpowiedzialność za posiadanie wszelkich niezbędnych dokumentów określonych przepisami obowiązującymi w państwie docelowym spoczywa na Użytkowniku Serwisu. 

§3 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników  jest Centrum Podróży Online sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-032), przy ul. Piłsudskiego 49-57, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331429, NIP:  897-17-53-143, z którym Użytkownicy mogą się kontaktować pod adresem mailowym: rodo@cp-online.pl.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu:
  1. realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);
  3. marketingu produktów lub usług własnych, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu. Serwis może wymagać podania następujących danych:
  1. imię i nazwisko
  2. numer telefonu komórkowego
  3. adres kontaktowy
  4. adres e-mail
  5. numer karty kredytowej (debetowej)
  6. nazwa firmy, numer NIP
  7. adres IP
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu oraz wypełniania obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń (tj. do końca okresu przedawnienia roszczeń);
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 6. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 7. Administrator zapewnia Użytkownikom prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 8. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Administratora jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.
 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Administratora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu, operatorowi płatności (zgodnie z ust. 13), a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, to jest partnerom świadczącym:
  1. usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych,
  2. usługi marketingowe,
  3. usługi windykacyjne,
  4. usługi księgowości, rachunkowości,
  5. usługi doradcze, konsultacyjne.
 12. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line za świadczone przez Administratora lub mogą być przekazywane operatorowi płatności: Przelewy24 S.A., PayPal S,A., Sofort GmbH, tj.:
  1. imię i nazwisko
  2. adres kontaktowy
  3. nr karty kredytowej (debetowej)
  oraz następuje w celu obsługi (zrealizowania) przez operatorowi płatności zapłaty za świadczone usługi niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
 13. W związku z wykonywaniem umów, realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora i ze współpraca z międzynarodowymi partnerami wspierającymi świadczenie usług dla Użytkowników, dane Użytkowników mogą być również przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku jednak Administrator korzysta wyłącznie z podmiotów, które gwarantują wysoki stopień ochrony danych, wynikający ze stosowania standardowych klauzul umownych ochrony danych osobowych, przyjętych przez Komisję Europejską oraz zawarcia umów powierzenia danych do przetwarzania, które spełniają wymogi RODO.Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
 14. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane ręcznie lub automatycznie.
 15. Jeżeli dochodzi do udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich, Spółka staje się administratorem danych osobowych wobec wprowadzonych danych i w przypadkach przewidzianych przez prawo spełnia wtórny obowiązek informacyjny wobec danych osób pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO).
 16. Operator może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług określonych Regulaminem Serwisu.
 17. Administrator zobowiązuje się
  1. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO;
  2. nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane;
  3. zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych;
  4. do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
  5. pomagać Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
  6. udostępniać Użytkownikowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO oraz umożliwiać Użytkownikowi przeprowadzenie audytów po uprzednim uzgodnieniu terminu audytu.
 18. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez Użytkownika danych osobowych Operator, bez zbędnej zwłoki, od wykrycia naruszenia, zgłasza je Użytkownikowi.
 19. Powierzenie przetwarzania zostaje zawarte na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu.
 20. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 21. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji i stanowią materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji lub potwierdzenia dokonania usług w ramach Serwisu.
 22. Operator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

§4 Założenie rezerwacji

 1. Opublikowane na stronach Serwisu informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Korzystając z wyszukiwarek ofert zamieszczonych w Serwisie Użytkownik określa parametry poszukiwanego przelotu, hotelu, samochodu oraz ubezpieczenia turystycznego, a następnie dokonuje rezerwacji wybranej opcji poprzez wypełnienie formularza.
 3. Pomyślne zakończenie procesu rezerwacji za pośrednictwem Serwisu jest każdorazowo potwierdzane nadaniem unikalnego kodu rezerwacji przesyłanego Użytkownikowi na zadeklarowany w trakcie dokonywania rezerwacji adres poczty elektronicznej. Na adres ten przesyłany jest również bilet elektroniczny/ voucher/ inne potwierdzenie od oferenta usługi stanowiące wystarczającą podstawę do odbycia podróży/ zameldowania w hotelu/ wynajmu samochodu/ korzystania
  z ubezpieczenia. 

§5 Koszt rezerwacji i płatność za bilet lotniczy - regularne linie lotnicze

 1. Całkowity koszt rezerwacji biletu lotniczego regularnych linii lotniczych, prezentowany w podsumowaniu rezerwacji, określany jest każdorazowo w złotych polskich (PLN). Z uwagi na fakt, iż zastosowana dla danego biletu lotniczego taryfa lotnicza, a także podatki i opłaty lotniskowe mogą być wyrażone w walutach obcych, ostateczna cena biletu lotniczego może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty.

Podana cena zawiera:

  • taryfę lotniczą (cena za przelot)
  • opłaty lotniskowe i podatki lokalne
  • opłatę linii lotniczej za wybraną formę płatności
  • opłatę serwisową za dokonanie rezerwacji i wystawienie biletu lotniczego:

                       - 55 zł za bilet na loty krajowe po Polsce

                       - 75 zł za bilet na loty po Europie

                       - 110 zł za bilet na loty międzykontynentalne

 1. Spółka zastrzega, iż termin wykupu biletu prezentowany w potwierdzeniu dokonania wstępnej rezerwacji może ulec skróceniu. Linia lotnicza ma prawo bez wcześniejszego informowania zmienić termin wykupu rezerwacji, podnieść opłaty lotniskowe, skasować taryfę, w której dokonana jest rezerwacja, a także skasować wstępną rezerwację. 
 2. Linia lotnicza może zmienić lub wycofać ze sprzedaży wybraną taryfę lotniczą już po dokonaniu rezerwacji. W takiej sytuacji rezerwacja zostanie anulowana bez ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek kosztów.
 3. Opłata serwisowa, o której mowa w §5 pkt.1 jest stałą i bezzwrotną opłatą pobieraną przez Serwis za każdego pasażera z tytułu każdego wystawionego biletu lotniczego oraz za czynności związane z obsługą rezerwacji i jest uzależniona od rodzaju pasażera, wybranej linii lotniczej i trasy przelotu. W przypadku biletów lotniczych składających się z dwóch podwójnych lotów (taryfa MIX, double one way) występuje konieczność wystawienia dwóch biletów lotniczych, co wiąże się z pobraniem przez Spółkę podwójnej opłaty serwisowej jak i pobraniem przez linię lotniczą podwójnej opłaty za wybraną formę płatności.
 4. Spółka zastrzega, że finalna cena biletu lotniczego nie jest gwarantowana Użytkownikowi w momencie dokonywania rezerwacji, aż do chwili jej weryfikacji i fizycznego wystawienia biletu przez obsługę Serwisu.
 5. Dokonane za pośrednictwem Serwisu rezerwacje Użytkownik opłaca kartą kredytową, przelewem, gotówką lub inną dostępną dla danej oferty metodą. Forma płatności definiowana jest przez linię lotniczą. Opłata za wybraną formę płatności pobierana jest przez linię lotniczą.
 6. Płatności kartą kredytową za rezerwacje dokonywane za pośrednictwem Serwisu może dokonać wyłącznie jej właściciel lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia jest w świetle prawa przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy art. 278 § 1 Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane przez Spółkę odpowiednim organom ścigania.
 7. Akceptowane są wszystkie rodzaje kart kredytowych, chyba że linia lotnicza wyraźnie zastrzeże możliwość dokonywania płatności kartą kredytową danego typu. Obciążenie karty Użytkownika następuje najpóźniej w ciągu 24 godzin w dwóch niezależnych transakcjach: taryfę lotniczą wraz z należnymi podatkami, opłatami lotniskowymi, opłatami za formę płatności rozlicza bezpośrednio linia lotnicza, natomiast opłatę serwisową za wystawienie biletu rozlicza Spółka za pośrednictwem e - Service S. A. (PKO Bank Polski).
 8. W celu skutecznego dokonania rezerwacji za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest podanie w formularzu rezerwacyjnym następujących danych karty kredytowej Użytkownika:
  • imię i nazwisko właściciela karty
  • typ karty kredytowej
  • numer karty kredytowej
  • data ważności karty kredytowej (miesiąc, rok)
  • kod CVC2 (3 lub 4 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty na pasku do podpisu)
 9. Pozytywna autoryzacja karty kredytowej jest równoznaczna z zakupem biletu lotniczego i blokadą środków na rachunku karty kredytowej Użytkownika. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczenia transakcji przez linię lotniczą, ponadto zastrzega, iż nie ma żadnego wpływu na moment faktycznego obciążenia rachunku karty. W przypadkach:
  • odrzucenia karty kredytowej przez system rezerwacyjny linii lotniczej
  • braku możliwości zablokowania na karcie środków w odpowiedniej wysokości
  • niezaakceptowania przez linię lotniczą płatności kartą kredytową danego typu

obsługa Serwisu skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu ustalenia innej formy płatności.

 1. Bilety lotnicze opłacane kartą kredytową mogą zostać wystawione automatycznie bez konieczności dodatkowego potwierdzenia.
 2. Wpłaty gotówkowej lub płatności przelewem z zaznaczeniem numeru rezerwacji, której dotyczy, należy dokonać na rzecz Centrum Podróży Online sp. z o.o.,
  ul. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław na jeden z poniższych rachunków: 

Santander 

 70 1090 2398 0000 0001 1226 2533

PKO BP S.A.

 11 1020 5242 0000 2402 0231 7691


Konto walutowe (Euro)

Santander

IBAN - PL 21 1090 2398 0000 0001 1425 3079
SWIFT WBKPPLPP

§6 Koszt rezerwacji i płatność za bilet lotniczy - tanie linie lotnicze

 1. Całkowity koszt rezerwacji biletu lotniczego tanich linii lotniczych, prezentowany w podsumowaniu rezerwacji, określany jest każdorazowo w złotych polskich (PLN). Z uwagi na fakt, iż zastosowana dla danego biletu lotniczego taryfa lotnicza, a także podatki i opłaty lotniskowe mogą być wyrażone w walutach obcych, ostateczna cena biletu lotniczego może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty w banku, którego kartą kredytową lub debetową odbywa się płatność za bilet. Podana cena zawiera:
  • taryfę lotniczą (cena za przelot)
  • opłaty lotniskowe i podatki lokalne
  • opłaty za usługi dodatkowe, o ile zostały wybrane przez Użytkownika
  • opłatę linii lotniczej za wybraną formę płatności
  • opłatę serwisową za dokonanie rezerwacji (55 zł za bilet na loty tanich linii lotniczych)
 2. Opłata serwisowa, o której mowa w §6 pkt.1. jest stałą i bezzwrotną opłatą pobieraną przez Serwis za każdego pasażera z tytułu każdej rezerwacji biletu lotniczego oraz za czynności związane z jej obsługą. W przypadku biletów lotniczych składających się z dwóch podwójnych lotów (taryfa MIX) występuje konieczność wystawienia dwóch biletów lotniczych, co wiąże się z pobraniem przez Spółkę podwójnej opłaty serwisowej jak i pobraniem przez linię lotniczą podwójnej opłaty za wybraną formę płatności.
 3. Rezerwacje biletów lotniczych tanich linii lotniczych dokonywane za pośrednictwem Serwisu Użytkownik opłaca kartą kredytową.
 4. Przetwarzanie płatności za rezerwację odbywa się w pełni automatycznie w czasie rzeczywistym. Obciążenie karty Użytkownika Serwisu następuje w dwóch niezależnych transakcjach: taryfę lotniczą wraz z należnymi podatkami, opłatami lotniskowymi i usługami dodatkowymi rozlicza bezpośrednio tania linia lotnicza natomiast opłatę serwisową za wystawienie biletu rozlicza Spółka za pośrednictwem e-Service S.A. (PKO Bank Polski).
 5. Bilety lotnicze opłacane kartą kredytową są wystawiane automatycznie przez linię lotniczą, bez konieczności dodatkowego potwierdzenia.
 6. W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie w trakcie procesu rezerwacji lub nieotrzymania wiadomości e-mail od Spółki z informacją o dokonaniu rezerwacji pomimo jej dokonania, Użytkownik powinien powstrzymać się od dokonywania kolejnych takich samych rezerwacji, sprawdzić skrzynkę poczty elektronicznej podanej w procesie rezerwacji, aby upewnić się, że nie otrzymał od linii lotniczej wiadomości o dokonaniu rezerwacji, a także upewnić się, że karta kredytowa nie została obciążona ceną biletu lotniczego. W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości Użytkownik powinien skontaktować się ze Spółką.
 7. Dla płatności kartą kredytową za rezerwacje dokonywane na rejsy tanich linii lotniczych znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia §5 pkt.7., §5 pkt.9. i §5 pkt.11. niniejszego Regulaminu.


§7 Koszt i płatność za rezerwacje usług hotelowych

 1. Cena za pobyt w hotelu określana jest każdorazowo w złotych polskich (PLN) i może ulegać wahaniom ze względu na różnice kursów walut pomiędzy terminem dokonania rezerwacji, a momentem obciążenia rachunku karty kredytowej Użytkownika.
 2. Hotel może zmienić lub wycofać ze sprzedaży zarezerwowaną ofertę już po dokonaniu rezerwacji, za co Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Rezerwacje usług hotelowych dokonywane za pośrednictwem Serwisu nie podlegają żadnym dodatkowym opłatom rezerwacyjnym czy manipulacyjnym.
 4. Do dokonania rezerwacji niezbędne jest posiadanie karty kredytowej. Podane w trakcie rezerwacji dane karty są przekazywane bezpośrednio do wybranego hotelu i służą jedynie do zagwarantowania rezerwacji. Obciążenia karty kredytowej Użytkownika dokonuje wyłącznie hotel, zgodnie z warunkami danej rezerwacji i polityką anulacyjną.
 5. Dla gwarancji rezerwacji hotelowej dokonywanej kartą kredytową, o której mowa powyżej, mają zastosowanie postanowienia §5 pkt.7. oraz §5 pkt.9. niniejszego Regulaminu.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczenia transakcji przez hotel, ponadto zastrzega, iż nie ma żadnego wpływu na moment faktycznego obciążenia rachunku karty kredytowej Użytkownika.


§8 Koszt i płatność za rezerwacje usług wynajmu samochodu

 1. Cena wynajmu określana jest każdorazowo w złotych polskich (PLN) i może ulegać wahaniom ze względu na różnice kursów walut pomiędzy terminem dokonania rezerwacji, a momentem obciążenia rachunku karty kredytowej Użytkownika.
 2. Wypożyczalnia może zmienić lub wycofać ze sprzedaży zarezerwowaną ofertę już po dokonaniu rezerwacji, za co Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Rezerwacje usług wynajmu samochodów dokonywane za pośrednictwem Serwisu nie podlegają żadnym dodatkowym opłatom rezerwacyjnym czy manipulacyjnym.
 4. Do dokonania rezerwacji niezbędne jest posiadanie karty kredytowej. Podane w trakcie dokonywania rezerwacji dane karty służą, w zależności od wybranej wypożyczalni i warunków wynajmu, do automatycznej blokady środków na karcie kredytowej Użytkownika lub jedynie do zagwarantowania jego rezerwacji. Obciążenia karty kredytowej Użytkownika dokonuje wyłącznie wypożyczalnia.
 5. Dla opłacenia lub gwarancji rezerwacji wynajmu samochodu dokonywanej kartą kredytową, o której mowa powyżej, znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia §5 pkt.7. oraz §5 pkt.9. niniejszego Regulaminu.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczenia transakcji przez wypożyczalnię samochodów, ponadto zastrzega, iż nie ma żadnego wpływu na moment faktycznego obciążenia rachunku karty kredytowej Użytkownika.


§9 Potwierdzenie rezerwacji. Elektroniczny bilet lotniczy

 1. Pomyślnie zakończony proces rezerwacji skutkuje wysłaniem przez Serwis wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w procesie rezerwacji. Wiadomość od Serwisu jest jedynie potwierdzeniem założenia rezerwacji i nie jest tożsama z wystawieniem biletu lotniczego. W przypadku nie otrzymania takiej wiadomości w ciągu 24 godzin Użytkownik powinien skontaktować się ze Spółką i nie dokonywać takich samych rezerwacji.
 2. Potwierdzenie rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Serwisu, jak również wystawionego na jej podstawie elektronicznego biletu lotniczego w przypadku rezerwacji przelotu  tanimi, jak i regularnymi liniami lotniczymi, będą dostarczone Użytkownikowi wyłącznie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej zadeklarowany w formularzu rezerwacyjnym. Nadawcą potwierdzenia rezerwacji jest Spółka, natomiast nadawcą elektronicznego biletu lotniczego jest linia lotnicza.
 3. W przypadku braku możliwości technicznych dla zachowania formy elektronicznej, o której mowa powyżej, obsługa Spółki skontaktuje się z Użytkownikiem Serwisu w celu ustalenia alternatywnego sposobu doręczenia dokumentów.


§10 Anulowanie rezerwacji. Zmiana i zwrot biletu lotniczego

 1. Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego regularnych linii lotniczych Użytkownik ma prawo do anulowania założonej za pośrednictwem Serwisu rezerwacji bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu wystarczy złożyć odpowiednią dyspozycję telefoniczną lub dyspozycję za pośrednictwem poczty elektronicznej podając numer rezerwacji i nazwisko pasażera. Składając taką dyspozycję Użytkownik lub osoba działająca w jego imieniu ponosi pełną odpowiedzialność za anulowanie rezerwacji i wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z braku możliwości jej późniejszego odtworzenia.
 2. Pasażer wskazany z imienia i nazwiska w dostarczonym przez linię lotniczą elektronicznym bilecie lotniczym, ma obowiązek sprawdzenia poprawności zawartych w nim danych oraz niezwłocznego poinformowania obsługi Serwisu drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku jakichkolwiek niezgodności z podanymi parametrami podróży.
 3. Spółka zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w statusie rezerwacji Użytkownika lub jej anulowanie dokonane bezpośrednio przez linię lotniczą.
 4. Informacje o zmianach w statusie rezerwacji będą przekazywane przez Spółkę niezwłocznie po ich otrzymaniu drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej na adres zadeklarowany w formularzu rezerwacyjnym.
 5. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w rezerwacji (w tym anulowanie i zwrot niewykorzystanego biletu lotniczego) po wystawieniu biletu lotniczego jest możliwe tylko i wyłącznie na zasadach określonych każdorazowo przez linie lotnicze w warunkach zastosowanej taryfy lotniczej. Szczegółowe warunki taryfy są dostępne do wglądu dla Użytkownika w trakcie dokonywania rezerwacji. Poza opłatami wynikającymi z taryfy lotniczej należnymi linii lotniczej, Spółka naliczy stałą i bezzwrotną opłatę manipulacyjną w wysokości 120 zł za osobę za każdy zmieniany bilet lotniczy. W przypadku połączeń składających się z dwóch podwójnych lotów (taryfa MIX, double one way) biletowanych osobno, opłata będzie naliczana podwójnie.
 6. W przypadku chęci dokonania zmian w rezerwacji należy złożyć odpowiednią dyspozycję telefoniczną lub dyspozycję za pośrednictwem poczty elektronicznej podając numer rezerwacji i nazwisko pasażera. Obsługa Serwisu każdorazowo zweryfikuje możliwość ich dokonania, podając całkowity koszt transakcji.
 7. Użytkownik Serwisu ma prawo dokonać zwrotu zakupionego biletu lotniczego pod warunkiem, iż zwrot ten nastąpi przed dniem określonym na bilecie jako data wylotu oraz tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zezwala na to zastosowana
  w bilecie taryfa lotnicza.
 8. W przypadku chęci dokonania zwrotu zakupionego biletu lotniczego należy złożyć odpowiednią dyspozycję telefoniczną lub dyspozycję za pośrednictwem poczty elektronicznej podając numer rezerwacji i nazwisko pasażera najpóźniej na 24 godziny przed datą wylotu, uzyskując informację zwrotną dotyczącą kosztów anulacji rezerwacji oraz dalszej procedury zwrotu.
 9. Wybrane promocyjne taryfy lotnicze nie zezwalają na zmianę lub zwrot biletu lotniczego, co wiązać się może z całkowitą utratą uiszczonej za niego kwoty. W takiej sytuacji Spółka zwróci Użytkownikowi Serwisu jedynie opłacone podatki i opłaty lotniskowe.
 10. Obliczona kwota zwrotu przysługującego Użytkownikowi Serwisu jest przekazywana najpóźniej w ciągu 30 dni na wskazany przez niego rachunek bankowy lub bezpośrednio na rachunek karty kredytowej użytej podczas zakupu biletu, w zależności od zastosowanej formy płatności.
 11. Ze względu na odrębne warunki funkcjonowania tanich linii lotniczych, powyższa procedura nie znajdzie zastosowania. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w rezerwacji oraz jej anulowanie po otrzymaniu potwierdzenia jest możliwe tylko i wyłącznie na zasadach określonych każdorazowo w ogólnych warunkach przewozu pasażerów i bagażu tanich linii lotniczych. Możliwość ewentualnego zwrotu całości lub części poniesionych kosztów Użytkownik winien konsultować bezpośrednio z przewoźnikiem będącym wystawcą biletu.


§11 Anulowanie i zmiany w rezerwacjach usług hotelowych i wynajmu samochodów

 1. Zasady anulowania i dokonywania zmian w potwierdzonych rezerwacjach hotelowych lub wynajmu samochodów są określane każdorazowo w warunkach rezerwacji dostępnych dla Użytkownika Serwisu w trakcie jej dokonywania i są uzależnione od konkretnej oferty i związanej z nią polityki anulacyjnej hotelu/ wypożyczalni samochodowej.
 2. Anulowania lub zmiany Użytkownik Serwisu ma obowiązek dokonać samodzielnie  bezpośrednio u partnera samochodowego, u którego dokonał wynajmu samochodu lub w hotelu, w którym dokonał rezerwacji noclegu. 
 3. W przypadku zbyt późnego anulowania lub braku anulowania rezerwacji w czasie przewidzianym w warunkach rezerwacji/ wynajmu samochodu, kosztem anulacji jest obciążany rachunek karty kredytowej Użytkownika Serwisu zadeklarowany podczas dokonywania rezerwacji.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczenia kosztów anulowania rezerwacji przez hotel/ wypożyczalnię samochodów, ponadto zastrzega, iż nie ma żadnego wpływu na moment faktycznego obciążenia rachunku karty kredytowej Użytkownika.


§12 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezadowolenia z wykonania umowy przewozu przez linię lotniczą, w imieniu i na rzecz której został wystawiony bilet lotniczy, jak również w przypadku nieprawidłowości związanych z usługami hotelowymi, wynajmem samochodu lub zakupem ubezpieczenia turystycznego. W takiej sytuacji Spółka przekaże ją niezwłocznie do rozpatrzenia przez właściwego przewoźnika/ hotel/ wypożyczalnię samochodu/ towarzystwo ubezpieczeniowe.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące dokonanych rezerwacji, wystawionych biletów oraz jakości usług świadczonych przez Serwis winny być złożone w formie pisemnej na adres Centrum Podróży Online sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław lub za pomocą poczty elektronicznej na adres info@cp-online.pl jak też bezpośrednio na adres przewoźnika/ hotelu/ wypożyczalni samochodów/ towarzystwa ubezpieczeniowego.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika Serwisu, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numer reklamowanej rezerwacji oraz szczegółowy opis reklamowanego faktu lub usługi wraz z ewentualnymi załącznikami dokumentującymi podnoszone przez Użytkownika fakty lub poniesione koszty. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 4. Spółka rozpoznaje złożoną reklamację w terminie 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia Użytkownikowi faktu jej wpłynięcia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy podnoszone w piśmie reklamacyjnym okoliczności wymagają jego przekazania bezpośrednio do przewoźnika, w imieniu i na rzecz którego został wystawiony reklamowany bilet lotniczy jak również hotelu, wypożyczalni samochodów lub towarzystwa ubezpieczeniowego, których dotyczy reklamacja. W takim przypadku Spółka nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za tryb i termin rozpatrywania reklamacji przez poszczególne linie lotnicze/ hotele/ wypożyczalnie samochodów/ towarzystwa ubezpieczeniowe.


§13 Postanowienia końcowe

 1. Spółka zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Serwisie w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Powyższe zmiany mogą obejmować zawarte na stronie informacje, materiały, a przede wszystkim ofertę, regulamin Serwisu i zasady jego funkcjonowania.
 2. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Spółkę rozstrzygane będą przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Spółki.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług Serwisu, a wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Spółki.
 5. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownik Serwisu nie ma prawa odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, chyba że postanowienia Serwisu stanowią inaczej.
 6. Korzystając z usług świadczonych przez Spółkę Użytkownik oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla niego jasne, zrozumiałe i akceptuje je bez zastrzeżeń.